Entertainment 주요 기사

베트남 걸그룹 라임 이본 주연 '놓치지 마', 베트남 현지 방송 확정
베트남 걸그룹 라임 이본 주연 '놓치지 마', 베트남 현지 방송 확정
[사진제공=HR엔터테인먼트] 지난 10월 26일 케이블 채널 SmileTV Plus에서 3부작으로 방송됐던 화제의 드라마 '놓치지 마'가 성황리에 방영을 마친 가운데 베트남의 인기 채널 YEAH1TV에서의 방영이 확정됐다. 지난 11월 24일 베트남 호치민에 위치한 YEAH1TV 본사에서 YEAH1TV 이사인 NGUYEN ANH TAI, 제작사 환안비의 윤여진 대표, 이번 드라마의 판권을 책임진 베트남 현지 SB엔터테인먼트 이상범 대표, 이아일 프로듀서 등이 참석해 계약을 체결했다. 드라마 '놓치지 마'는 오는 12월 베트남의 유튜브를 통해 방영된 뒤 오는 1월 베트남의 인기 채널인 YEAH1TV에서 총 3부작으로 방영될 예정이다. 드라마 '놓치지 마'는 베트남 국민 걸그룹 라임(LIME)의 멤버 이본과 인기 아이돌 그룹 파란 출신 주종혁(라이언)이 주연을 맡았다. 평소 한국을 동경하던 베트남 출신 이본(이본 분)이 무작정 한국에 와 면세점에 취직하게 되고, 우연히 같은 건물에 있는 엔터테인먼트에 연습생으로 들어가 K-POP 가수로 성장하는 에피소드를 다룬 성장 드라마다. 특히 주인공인 이본 역을 맡은 이본은 베트남의 국민 걸그룹 라임(LIME)의 멤버로 '놓치지 마'속 이야기처럼 실제 우리나라에서 트레이닝을 받고 한국어로 된 곡을 발표해 화제가 되었으며, 현재는 한국을 넘어 베트남의 소녀시대로 인정받고 있다.
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
[Asia Big News Vietnam Nguyễn Văn Hanh Journalist] Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam. Bonnie M., là của seukolpionseu và Chris Norman buổi hòa nhạc đạt được tại Việt Nam. Một buổi hòa nhạc sẽ được tiến hành bởi sự giúp đỡ của các ngân hàng trong nước đã seolrego trái tim của người hâm mộ ở Việt Nam. 01 Tháng Mười thấy Em và Chris Norman sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các quan chức được khuếch đại và tiết lộ sự mong đợi của hợp đồng hâm mộ địa phương hayeotdago với các nhân viên nước ngoài nổi tiếng đặc biệt cho chương trình này. Ông cho biết là một chương trình của seukolpionseu dự kiến ​​cho 23 tháng 10, hai ngày đặt rất nhiều nỗ lực liên lạc Đội seukolpionseu bị từ chối nhưng điều thứ hai là cánh cửa trở lại cuối cùng đã thành công trong việc quan hệ công chúng. [Picture / boney M album] 오는 10월 베트남에 국제적인 가수들의 공연이 이어진다. 보니엠, 스콜피온스 그리고 크리스 노만의 콘서트가 베트남에서 이뤄진다. 한 지방 은행의 도움으로 진행되게 되는 이번 콘서트 들로 벌써 베트남 팬들의 가슴이 설레고 있다. 10월 1일 보니엠과 크리스노만은 네셔널컨벤션센터에서 공연을 한다. 관계자는 특히 이 공연을 위해 해외 유명 스탭들과 계약을하였다고 밝혀 현지팬들의 기대를 증폭시키고 있다. 10월 23일로 예정되어있는 스콜피온스의 공연을 위해 섭외팀이 많은 노력을 기울였다고 밝혔는데 스콜피온스는 2번의 거절을 하였지만 결국은 섭외에 성공했다는 후문이다.

Entertainment 인기 기사

1
베트남 걸그룹 라임 이본 주연 '놓치지 마', 베트남 현지 방송 확정
베트남 걸그룹 라임 이본 주연 '놓치지 마', 베트남 현지 방송 확정
[사진제공=HR엔터테인먼트] 지난 10월 26일 케이블 채널 SmileTV Plus에서 3부작으로 방송됐던 화제의 드라마 '놓치지 마'가 성황리에 방영을 마친 가운데 베트남의 인기 채널 YEAH1TV에서의 방영이 확정됐다. 지난 11월 24일 베트남 호치민에 위치한 YEAH1TV 본사에서 YEAH1TV 이사인 NGUYEN ANH TAI, 제작사 환안비의 윤여진 대표, 이번 드라마의 판권을 책임진 베트남 현지 SB엔터테인먼트 이상범 대표, 이아일 프로듀서 등이 참석해 계약을 체결했다. 드라마 '놓치지 마'는 오는 12월 베트남의 유튜브를 통해 방영된 뒤 오는 1월 베트남의 인기 채널인 YEAH1TV에서 총 3부작으로 방영될 예정이다. 드라마 '놓치지 마'는 베트남 국민 걸그룹 라임(LIME)의 멤버 이본과 인기 아이돌 그룹 파란 출신 주종혁(라이언)이 주연을 맡았다. 평소 한국을 동경하던 베트남 출신 이본(이본 분)이 무작정 한국에 와 면세점에 취직하게 되고, 우연히 같은 건물에 있는 엔터테인먼트에 연습생으로 들어가 K-POP 가수로 성장하는 에피소드를 다룬 성장 드라마다. 특히 주인공인 이본 역을 맡은 이본은 베트남의 국민 걸그룹 라임(LIME)의 멤버로 '놓치지 마'속 이야기처럼 실제 우리나라에서 트레이닝을 받고 한국어로 된 곡을 발표해 화제가 되었으며, 현재는 한국을 넘어 베트남의 소녀시대로 인정받고 있다.
5
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
[Asia Big News Vietnam Nguyễn Văn Hanh Journalist] Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam. Bonnie M., là của seukolpionseu và Chris Norman buổi hòa nhạc đạt được tại Việt Nam. Một buổi hòa nhạc sẽ được tiến hành bởi sự giúp đỡ của các ngân hàng trong nước đã seolrego trái tim của người hâm mộ ở Việt Nam. 01 Tháng Mười thấy Em và Chris Norman sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các quan chức được khuếch đại và tiết lộ sự mong đợi của hợp đồng hâm mộ địa phương hayeotdago với các nhân viên nước ngoài nổi tiếng đặc biệt cho chương trình này. Ông cho biết là một chương trình của seukolpionseu dự kiến ​​cho 23 tháng 10, hai ngày đặt rất nhiều nỗ lực liên lạc Đội seukolpionseu bị từ chối nhưng điều thứ hai là cánh cửa trở lại cuối cùng đã thành công trong việc quan hệ công chúng. [Picture / boney M album] 오는 10월 베트남에 국제적인 가수들의 공연이 이어진다. 보니엠, 스콜피온스 그리고 크리스 노만의 콘서트가 베트남에서 이뤄진다. 한 지방 은행의 도움으로 진행되게 되는 이번 콘서트 들로 벌써 베트남 팬들의 가슴이 설레고 있다. 10월 1일 보니엠과 크리스노만은 네셔널컨벤션센터에서 공연을 한다. 관계자는 특히 이 공연을 위해 해외 유명 스탭들과 계약을하였다고 밝혀 현지팬들의 기대를 증폭시키고 있다. 10월 23일로 예정되어있는 스콜피온스의 공연을 위해 섭외팀이 많은 노력을 기울였다고 밝혔는데 스콜피온스는 2번의 거절을 하였지만 결국은 섭외에 성공했다는 후문이다.