Entertainment 주요 기사

Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
[Asia Big News Vietnam Nguyễn Văn Hanh Journalist] Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam. Bonnie M., là của seukolpionseu và Chris Norman buổi hòa nhạc đạt được tại Việt Nam. Một buổi hòa nhạc sẽ được tiến hành bởi sự giúp đỡ của các ngân hàng trong nước đã seolrego trái tim của người hâm mộ ở Việt Nam. 01 Tháng Mười thấy Em và Chris Norman sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các quan chức được khuếch đại và tiết lộ sự mong đợi của hợp đồng hâm mộ địa phương hayeotdago với các nhân viên nước ngoài nổi tiếng đặc biệt cho chương trình này. Ông cho biết là một chương trình của seukolpionseu dự kiến ​​cho 23 tháng 10, hai ngày đặt rất nhiều nỗ lực liên lạc Đội seukolpionseu bị từ chối nhưng điều thứ hai là cánh cửa trở lại cuối cùng đã thành công trong việc quan hệ công chúng. [Picture / boney M album] 오는 10월 베트남에 국제적인 가수들의 공연이 이어진다. 보니엠, 스콜피온스 그리고 크리스 노만의 콘서트가 베트남에서 이뤄진다. 한 지방 은행의 도움으로 진행되게 되는 이번 콘서트 들로 벌써 베트남 팬들의 가슴이 설레고 있다. 10월 1일 보니엠과 크리스노만은 네셔널컨벤션센터에서 공연을 한다. 관계자는 특히 이 공연을 위해 해외 유명 스탭들과 계약을하였다고 밝혀 현지팬들의 기대를 증폭시키고 있다. 10월 23일로 예정되어있는 스콜피온스의 공연을 위해 섭외팀이 많은 노력을 기울였다고 밝혔는데 스콜피온스는 2번의 거절을 하였지만 결국은 섭외에 성공했다는 후문이다.

Entertainment 인기 기사

4
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam.
[Asia Big News Vietnam Nguyễn Văn Hanh Journalist] Trong tháng nó theo sau bởi màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam. Bonnie M., là của seukolpionseu và Chris Norman buổi hòa nhạc đạt được tại Việt Nam. Một buổi hòa nhạc sẽ được tiến hành bởi sự giúp đỡ của các ngân hàng trong nước đã seolrego trái tim của người hâm mộ ở Việt Nam. 01 Tháng Mười thấy Em và Chris Norman sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các quan chức được khuếch đại và tiết lộ sự mong đợi của hợp đồng hâm mộ địa phương hayeotdago với các nhân viên nước ngoài nổi tiếng đặc biệt cho chương trình này. Ông cho biết là một chương trình của seukolpionseu dự kiến ​​cho 23 tháng 10, hai ngày đặt rất nhiều nỗ lực liên lạc Đội seukolpionseu bị từ chối nhưng điều thứ hai là cánh cửa trở lại cuối cùng đã thành công trong việc quan hệ công chúng. [Picture / boney M album] 오는 10월 베트남에 국제적인 가수들의 공연이 이어진다. 보니엠, 스콜피온스 그리고 크리스 노만의 콘서트가 베트남에서 이뤄진다. 한 지방 은행의 도움으로 진행되게 되는 이번 콘서트 들로 벌써 베트남 팬들의 가슴이 설레고 있다. 10월 1일 보니엠과 크리스노만은 네셔널컨벤션센터에서 공연을 한다. 관계자는 특히 이 공연을 위해 해외 유명 스탭들과 계약을하였다고 밝혀 현지팬들의 기대를 증폭시키고 있다. 10월 23일로 예정되어있는 스콜피온스의 공연을 위해 섭외팀이 많은 노력을 기울였다고 밝혔는데 스콜피온스는 2번의 거절을 하였지만 결국은 섭외에 성공했다는 후문이다.